Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu unimed.net.pl

 

Drogi Użytkowniku,

korzystanie z internetu wiąże się z pozostawianiem po sobie śladów w sieci. W przypadku naszego serwisu https://unimed.net.pl/ śladem tym jest adres IP Twojego komputera, dane techniczne dotyczące urządzenia końcowego, z którego korzystasz, dane dotyczące użytkowanego przez Ciebie systemu operacyjnego, nazwa dostawcy internetu, z którego usług korzystasz oraz parametry używanego Ciebie łącza. Dane te, pojedynczo lub łącznie, kwalifikowane są, jako dane osobowe. Ich przetwarzanie ma na celu zapewnienie Ci prawidłowego i bezpiecznego użytkowania naszego serwisu oraz dokonanie przez nas analiz statystycznych i ocen stosowanych przez nas mechanizmów marketingowych.

 

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” pod adresem https://unimed.net.pl/index.php/kontakt/ i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanie to obejmuje również następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, nazwę firmy, miejscowość i adres e-mail.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na mocy przepisów prawa unijnego oraz krajowego, w tym od dnia 25 maja 2018 roku także na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

 

Dbając o właściwe standardy ochrony danych osobowych oraz w trosce wiedzę naszych Użytkowników w zakresie przysługujących im w tej mierze uprawnień, chcielibyśmy przedstawić Ci podstawowe informacje na ten temat.

 

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach naszego serwisu internetowego?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „UNIMED” JACEK KWIATKOWSKI  z siedzibą w Łodzi, NIP: 7261022530. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem w związku z ochroną Twoich danych osobowych, wszelką korespondencję prosimy kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@unimed.net.pl, zaś w formie papierowej na adres: przy ul. Wojciecha Kilara 11, 91 – 335 Łódź.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 1. W przypadku wejścia na stronę internetową https://unimed.net.pl i korzystania z niej, przetwarzanie przez Administratora powołanych danych osobowych będzie możliwe na podstawie Twojej zgody. Podanie tych danych i udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną i w tym zakresie umożliwić Ci korzystania z naszego serwisu internetowego. Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę, stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.

Przetwarzany Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na umożliwieniu Administratorowi dokonywania ocen podejmowanych przez niego działań marketingowych, związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego https://unimed.net.pl/ oraz analiz statystycznych w tym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia użytkowanie strony internetowej https://unimed.net.pl/.

Celem przetwarzania danych jest zapewniania prawidłowego i bezpiecznego użytkowania serwisu https://unimed.net.pl oraz dokonywanie analiz statystycznych i ocen stosowanych mechanizmów przez Administratora, osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem.

 

 1. W przypadku przekazania przez Ciebie danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzanie przez Administratora podanych w tej formie danych osobowych, również odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę, stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO. Podanie danych i udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli nawiązać z Tobą kontaktu, udzielić odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania, przedstawić naszej oferty i zaprezentować Ci naszych usług.

 

W przypadku formularza kontaktowego, przetwarzamy dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  „b”, który zezwala na przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem ewentualnej umowy. Przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na umożliwieniu Administratorowi podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego.

Celem przetwarzania danych uzyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest nawiązanie z Tobą kontaktu telefonicznego lub mailowego, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, przedstawienie oferty i prezentację usług Administratora.

 

 

Dane te nie będą przez nas przetwarzane w żadnym innym celu poza tym, który został podany powyżej, bez Twojej odrębnej i jednoznacznej zgody. Bez Twojej zgody nie będziemy również przetwarzać innych Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlega administrator, bądź podmiot przetwarzający dane.

 

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych ma dostęp administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także w przypadku zaistnienia podstaw prawnych ku temu – sądy i organy ochrony prawnej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu od Ciebie żądania.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora?

W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania. Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie Administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie Administratora. Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 1. kwestionujesz ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,
 3. administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 4. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych?

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, kiedy:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś Administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,
 3. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej, bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Administrator,
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

Jakie są inne ważne informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych?

Musisz wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią lub dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Czy możesz poskarżyć się na Administratora, w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa?

W pierwszej kolejność prosimy o bezpośredni kontakt. Postaramy się w pełni odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Jeśli jednak jesteś niezadowolony/a z działań administratora i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Pliki „cookies”

Ponadto, w celu sprawnego i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej https://unimed.net.pl, strona ta używa plików „cookies”. Administrator jest uprawniony do gromadzenia danych za pośrednictwem ww. plików, tj. plików tekstowych przechowujących te dane lokalnie na komputerze, bądź innym urządzeniu oraz przy zastosowaniu podobnych technologii, umożliwiających identyfikację przeglądarki lub urządzeń Użytkowników w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki cookies wykorzystywane są wcelu monitorowania ruchu na stronie  internetowej https://unimed.net.pl oraz realizacji usług funkcjonalnych i statystycznych, w tym prowadzenia statystyki odwiedzin na stronie.

 

Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na używanie plików „cookies” w ramach naszego serwisu jest dobrowolne.

Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu w ramach „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na jego urządzeniu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Niedokonanie przez Ciebie zmian ustawień w urządzeniu końcowym w zakresie plików „cookies” spowoduje, że będą one gromadzone w urządzeniu i że będą przechowywać informacje o Tobie oraz uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie, bądź ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak  spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego.

 

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: